Obecní úřad

Poplatek ze psů 2024

POPLATEK  ZE  PSŮ 15.4. – 19.4.2024

Sazba poplatku činí:
- za prvního psa                                                                                  100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                            150,- Kč
- za prvního psa, jehož držitelem je osoba, která dosáhne v průběhu kalendářního roku věku 65 let a starší      50,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba, která dosáhne v průběhu kalendářního roku věku 65 let a starší     75,- Kč

Osvobození a úlevy:
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit do 15.4.2024 v kanceláři OÚ. Jinak bude poplatek vyměřen v základní výši.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu!
Číslo účtu: 0603132379/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné poplatníka.